T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Ticaretin kolaylaştırılması kurulu birinci genel kurul toplantısı

Uluslararası ticarette, günümüz teknolojik gelişmeleri ve devletlerin kamu yönetimi anlayışındaki değişim sonucu, işlem maliyetlerinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması en önemli hedefler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan “ticaretin kolaylaştırılması” olgusu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından “uluslararası ticarette malların hareketi için gerekli bilgilerin toplanması, sunulması, iletilmesi ve işleme konulmasını kapsayan uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması” olarak tanımlanmaktadır. Ticaretin kolaylaştırılması politikalarını uygulayan ve araçlarını kullanan ülkelerde, ihracat maliyetlerinin azaldığı ve birim zamanda yapılan ihracat miktarının arttığı görülmektedir.

Ticaretin kolaylaştırılması konusunda, küresel bazda, en önemli gelişme, 7 Aralık 2013 tarihinde DTÖ 9. Bakanlar Konferansı sonunda kabul edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’dır. Anlaşma, teknik anlamda gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması ve uluslararası ticaretin önündeki bürokratik engellerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

Anlaşma 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizde onaylanmış ve 110 DTÖ üyesinin iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 22.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Böylesi bir Anlaşmanın ülke sınırları dahilinde uygulanması, uygulanmasının takip edilmesi ve ilgili çevrelerin bilgilendirilmesi, sadece kamu ya da sadece özel sektör eliyle gerçekleştirilemeyecek bir faaliyet bütünüdür. Bu nedenle, Anlaşmanın 23. Maddesinde, her ülkenin kendi “Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi”ni kurması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, 03.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ülkemizde de bir “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” tesis edilmiştir.

Bu yapının, Anlaşmadan doğan yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri arasında işbirliğini sağlayarak bir ticaretin kolaylaştırılması stratejisi ve eylem planının oluşturulması amacına hizmet etmesi öngörülmektedir.

Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı eş başkanlığında faaliyet gösterecek ve Sekretarya hizmetleri Bakanlığımızca yürütülecek yapının ilk Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2017 tarihinde Ankara Sheraton Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecek ve kamu kurumları ve özel sektörü temsilen 18 üyenin tarafından toplantıya katılım sağlanacaktır.

Bu ilk oturumda, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının getirdiği yükümlülükler, dünya ve ülkemiz uygulamalarına ve ekonomisine sağlayacağı muhtemel faydalar hakkında bilgilendirme yapılacak, Kurul Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi oylamaya sunulacak, Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Eylem Planları hazırlanması konusu ve ticaretin kolaylaştırılması alanında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin yöntemi ele alınacaktır.

Daha hızlı ve güvenli ticaret hedefiyle dijital ortama taşıdığımız gümrük işlemlerimizin en kısa sürede gerçekleşmesi için büyük çaba sarf edilmektedir. 1 dakikada ihracat işlemlerinin %66’sı tamamlanmaktadır. 2002 yılında bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama olarak 15 saatin üzerinde (15 saat 2 dakika) tamamlanırken, 2016 yılında bu süre 2 saat 40 dakikaya indirilmiş durumdadır. Eşyanın muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı kırmızı hat oranı 2010 yılında %10 seviyesinde iken, 2016 yılında bu oranı %5,4 seviyesine çekilmiştir.

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde yürütülecek faaliyetlerle, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları arasında işbirliği içerisinde ve Kurul üyesi tüm paydaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde, bu sürelerin daha aşağı çekilmesi, ticari maliyetlerin düşürülmesi, pazara girişin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ülkemiz ihracat haminin artırılması sağlanabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.